MP Sikaketju - Avoin ja ainutlaatuisesti suomalainen

 

 

Snellmanin Maatilan Parhaat -sikaketju on pitkälle erikoistunut ja ainutlaatuisella tavalla suomalainen. Runko on suomalaiset maatiais- ja yorkshireporsaat, ammattitaitoiset tuottajat perhetiloilla, kansallinen ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja optimoitu viljapohjainen ruokinta.

Sikaketju on avoin ja luotettava, mutta myös tuottavuutta ajatellen kilpailukykyinen aina eläinjalostuksesta valmiiseen tuotteeseen. Tavoitesika on terve, se kasvaa hyvin ja sen lihakkuus on korkea: yli 60 %, samalla kun teuraspaino on yli 90 kg. Tuotanto suunnitellaan ja sitä seurataan sujuvasti Snellmanin sähköisen Anelma-palvelun avulla.

 

 

Terveet porsaat kansallisella terveystasolla

Maatilan Parhaat -ohjelma noudattaa Sikavan kansallista terveysohjelmaa. Kaikilla Snellmanin sikatiloilla on oltava terveydenhuoltosopimus oman eläinlääkärinsä kanssa ja niiden on täytettävä Sikavan kansallisen terveystason vaatimukset. Sikava-palvelussa on tiedot tilan terveydenhuoltosopimuksesta, säännöllisistä eläinlääkärin tilakäynneistä, tutkimustuloksista, lääkityksistä ja mahdollisista poikkeamista eläimen terveydentilassa.

Snellmanin MP-sikatilat ovat ylimääräisenä etuna osallisia eläinryhmävakuutuksesta, joka korvaa mahdolliset sairaustapausvahingot porsasyskän, dysenterian, kapin, salmonellan, aivastustaudin ja PRRS:n osalta. Lisätietoja eläinterveydestä ja terveysluokituksesta on osoitteissa www.sikava.fi ja www.ett.fi.

 

MP-Sisu takaa korkealaatuisen eläinaineksen

Snellman kehittää sika-ainesta yhteistyössä tytäryhtiöiden Figen Oy:n ja Längelmäen koeasemalla hoitavan Suomen Sianjalostus Oy:n kanssa.

Yhdessä Figenin kanssa Snellman on kehittänyt MP-Sisu -uudistuspalvelun emakkotilojen tehokkaaseen ja järjestelmälliseen jalostussuunnitteluun. Tarkoituksena on parantaa tuottavuutta ja kannattavuutta. Figen tarjoaa eri tarpeisiin sopivaa sika-ainesta. Figen Muskeli-karjuilla on erityisen hyvät lihantuotanto-ominaisuudet, kun taas Figen Matriarkka ja Super Matriarkka -karjuilla on hyvä hedelmällisyys. Figen Kombi -karjuilla on sekä hyvät lihantuotanto- että hedelmällisyysominaisuudet.

Snellman tukee uudistuseläinhankintaa maksamalla MP-Sisu -tiloille karsituista emakoista lisähinnan. MP-Sisu päivitetään puolivuosittain ja lisähinta on siten myös voimassa puolivuotisjakson kerrallaan. Lisää tietoa jalostusohjelmasta ja uudistuseläinmarkkinoista löytyy osoitteesta www.figen.fi.

Korkealuokkaiset porsaat ovat kannattavan kasvatuksen perusta MP-porsastuottajan tavoite on tuottaa monta tervettä ja korkealuokkaista porsasta. Lihasian korkeampi teuraspaino Snellmanilla laskee porsaan suhteellista kustannusosuutta lihasianhinnasta, mutta asettaa sitä vastoin korkeammat vaatimukset porsaslaadulle. Porsaiden hinta on siksi riippuvainen niiden käyttöarvosta lihasiantuotannossa. Porsaat merkitään korvamerkein syntymätilan merkintätunnuksella.

Emakoiden ja käytettyjen karjujen tuotanto-ominaisuuksien ennusteiden perusteella lasketaan MP-indeksi, joka ennustaa porsaiden käyttöarvoa lihasiankasvatuksessa. Emakkojen polveutumisen tunteminen on indeksilaskennan perusedellytys. Siksi porsastuotantotilojen pitäisi antaa Figenin rekisteröidä ja tilatestata kaikki tilan emakot. MP-porsasindeksi päivitetään jokaiselle tilalle kolme kertaa vuodessa (1.1, 1.5 ja 1.9) ja jokainen päivitys vaikuttaa porsaan hintaan päivitystä seuraavien neljän kuukauden ajan.

Porsaiden perushinta ilmoitetaan 30 kiloiselle terveysluokitellulle porsaalle. Perushinta perustasolla luokassa A1 maksetaan kun MP-indeksi on 40. Korkeammasta indeksistä maksetaan lisähintaa aina indeksitasolle 60 saakka.

 

 

Maatilan Parhaat kasvatusmalli optimoi tuloksen

Snellman suosittelee lihasioille 16–17 viikon kasvatusjaksokiertoa. Enintään 17 viikon kiertonopeudella on mahdollista kasvattaa kolme porsaserää vuodessa täyteen teuraspainoon asti. Tarvittavat karsinnat tehdään kasvatusviikkojen 11 ja 15 välillä riittävän karsinatilan vapauttamiseksi ja liian rasvaisten sekä ylipainoisten sikojen välttämiseksi. Karsinan tyhjennys tehdään 15–16 viikon kuluttua täytöstä.

Maatilan Parhaat -sikaohjelma tarjoaa mahdollisuuden jakaa tuotantokustannukset suuremmalle lihakilomäärälle. Lisäkilot välillä 80–101 kg ovat tuottajalle aina ne edullisimmat ja näistä kiloista saadaan paras katetuotto edellyttäen, että lihakkuus säilyy korkealla tasolla. MP-konseptin mukaisesti, voidaan jalostuksellisesti parhaat siat kasvattaa suurempaan painoon (n 100 kg), kun taas karsinan huonommat siat teurastetaan siinä painossa minkä ne ovat 16–17 viikossa saavuttaneet. Näin vältetään kiertonopeuden hidastuminen. Keskimääräinen teuraspaino optimoidaan noin 93 kiloon.

Optimoitu kasvatus antaa parhaan tuloksen. Siksi koko kasvatusprosessi, ruokinta mukaan lukien, pitäisi suunnitella tarkasti. Ruokinnan suunnittelun pohjana on tilan omien rehuraaka-aineiden analysointi, minkä jälkeen niiden käyttö optimoidaan vastaamaan eläinten tarpeita sekä laadullisesti että määrällisesti. Tilalla käytettävien täydennysrehujen valmistajien ja välittäjien tulee olla ETT:n positiivilistalla. Seuraamalla ruokintasuunnitelman toteutumista ja sen vaikutuksia tuotantotuloksiin voidaan toiminnassa saavuttaa tehokkuutta ja parempi tulos. Anelman kautta voi kasvatustuloksia seurata nopeasti ja joustavasti eri osastojen ja erikseen sian eri sukupuolten osalta.

 

 

Kehittämisohjelmat kannustavat hyvään tuottavuuteen

Snellman otti syksystä 2009 alkaen käyttöön uusia työkaluja, jotka kannustavat investointeihin ja korkeaan tuottavuuteen sikaketjussa.

MP Porsasplus perustuu porsastilojen ja yhdistelmätilojen kolmivuotiseen kehitysohjelmaan. Kaikki emakkotilat voivat osallistua, mutta ehtona on, että kehitysjakson lopussa tilalla on vähintään 100 emakkoa tuotannossa. Kehitysraha maksetaan neljän kuukauden jaksolle kolme kertaa vuodessa niille tiloille, jotka ovat saavuttaneet tuottavuustavoitteet.

MP Lihasikaplus perustuu asetettujen tavoitteiden mukaiseen jatkuvaan kasvatukseen ja tarkkaan seurantaan sekä dokumentointiin Anelman kautta. Tarkoituksena on löytää avaimia vieläkin parempaan ja yhä kustannustehokkaampaan kasvatukseen. MP Lihasikaplustilat palkitaan lisähinnalla jokaisesta sikaerästä, joka kuitataan valmiiksi Anelmassa.

 

 

 

Sikaketju