MP Nautaketju - Ammattitaitoa suomalaiselta maaseudulta

 

 

 

Maatilan Parhaat -nautaketju on kotoisin suomalaiselta maaseudulta. Maatilan Parhaat Maitotila ja Sonniplus -ohjelmien avulla Snellman kehittää yhteistyötään niin maitotilojen kuin myös erikoistuneiden lihanautatilojen kanssa.

Kansallinen  terveydenhuolto, perhetilojen ammattitaitoiset naudankasvattajat sekä suunnitelmallinen ruokinta ja hoito ovat avainasemassa Maatilan Parhaat -nautaketjussa. MP-ohjelma rakentuu tekijöistä, jotka kehittävät tilan toimintaa ja tuotantoa sekä kasvatuksen tehokkuudesta ja säännöllisestä tuotannon seurannasta.

 

Snellmanilla on markkinat suomalaiselle naudanlihalle

Snellmanilla on tänään vahva asema vähittäiskaupassa niin jalosteissa kuin myös tuoreessa lihassa. Puolet tuorelihan myynnistä koostuu jauhelihasta. Varsinkin tässä segmentissä Snellman on saanut markkinoilla oman aseman – kiitos integroidun tuotantoketjumme tuottajalta kuluttajalle. Snellmanin Kunnon jauheliha on valmistettu takuulla tuoreesta pakastamattomasta lihasta.

Snellmanin tavoitteena on nostaa naudanhankintamäärää edelleen noin 15 milj. kiloon vuodessa turvataksemme raaka-aineen saannin markkina-asemaamme vastaavaksi. Tämä määrä tulisi myös koostua oikeassa suhteessa lehmästä ja nuoresta naudasta samoin kuin teuraspainon suhde ruhon lihakkuuteen ja rasvaisuuteen pitäisi olla oikea.   
Snellman haluaa tukea suomalaisen naudantuotannon toimintaedellytyksiä ja kehittää sen kannattavuutta ja kilpailukykyä niin tuottajan kuin Herra Snellmanin tulevaisuutta ajatellen, sillä kaikilla on oikeus Kunnon suomalaiseen jauhelihaan!


 

 

MP-maitotilaohjelma

 

 

Suomalainen naudantuotanto perustuu suurelta osin maitotiloilta tulevaan eläinainekseen. Snellmanin toimintastrategiassa tämä tosiasia otetaan huomioon ja tämän vuoksi maitotiloilla onkin oman maitotilaohjelman kautta merkittävä asema Snellmanin alkutuotannossa.

MP-maitotilaohjelmaa kehitetään suomalaisten maitotilojen erityistarpeiden mukaan. Ohjelman kautta maitotiloille tarjotaan joustavaa palvelua ja kilpailukykyinen hinta. Maitotilojen kanssa tehdään kokonaissopimus, joka käsittää niin teuraskypsien lehmien poistot kuin välitysvasikoiden myynnin sekä maitotilojen oman nuoren naudan teuraskasvatuksen. Snellmanin tavoitteena on olla liha-alan paras yhteistyökumppani eteenpäin pyrkiville, omaa tuotantoaan kehittäville maitotiloille.

Snellmanin sähköinen Anelma-palvelu on mainio apuväline myös maitotiloille. Anelman kautta maitotila saa nopeasti raportit mm. teurastuloksista, tiedon tilityksistä ja hinnanmuutoksista sekä muusta Snellmanilla tapahtuvasta. Tilan perustiedot kuten eläinmäärä ja vuosimyynti päivitetään vuosittain sähköiseen tuotantosuunnitelmaan. Myös toistuvat teuras- ja välityseläinilmoitukset hoidetaan nykyisin kätevimmin Anelman kautta.     

Maitotilojen terveydenhuollonvalvonta hoidetaan alan yhteisen seurantarekisterin Nasevan (www.naseva.fi) kautta, jonne tilan terveystilanne ja terveydenhuoltosuuunnitelma dokumentoidaan. Maatilan Parhaat -maitotilat ovat vakuutettuja Snellmanin ryhmävakuutuksella salmonellan varalta summalla, joka vastaa tilan vuosimyyntiä. Salmonellavakuutus on tilalle maksuton.

Snellmanin naudanhinnoittelussa on otettu huomioon maitotilojen erityistarpeet. Snellman on perinteisesti pitänyt lehmän hinnan selvästi yli maan yleisen tason. Maitotilaohjelma antaa tilalle myös mahdollisuuden kannattavaan nuoren naudan teuraskasvatukseen. Tilan nuorennaudan ja välityseläinten myynti nostaa samalla poistettavien lehmien ja hiehojen teurashintaa. 

Snellmanin teuraskuljetuslogistiikka on suunniteltu niin, että kiirellisissä tapauksissa poistettavat lehmät voidaan noutaa maitotilalta mahdollisimman nopeasti. Lastauslisä lehmille ja välitysvasikoille, jotka noudetaan navetan ovelta tai erillisestä lastauskarsinasta, vahvistaa tilan tautisuojausta ja edistää samalla nopeaa ja sujuvaa eläinten lastausta.

 
 

MP-sonniplus erikoistuneille naudantuottajille

MP-sonniplus kasvatusohjelman kautta Snellman haluaa tukea yhteistyötä määrätietoisten ja ammattitaitoisten naudantuottajien kanssa. Erikoistuneen naudantuotannon ohjelma perustuu niin välitysvasikkakasvatukseen kuin myös emolehmätuotantoon. MP-sonniplusohjelma turvaa erikoistuneen kasvattajan vasikan saannin ja luo edellytyksiä kannattavaan naudankasvatukseen. Tavoitteena on terveet ja puhtaat eläimet sekä lihaksikkaat vähärasvaiset ruhot.   
Sähköinen Anelma-palvelu eri toimintoineen helpottaa tuottajan työtä ja antaa työkaluja oman tuotannon suunnitteluun ja kehittämiseen. Anelman kautta nautatilalla on teurastietojen (paino, luokitustiedot) lisäksi pääsy eläinten päiväkasvutietoihin heti teurastuksen jälkeen. Myös kasvunseurantaraportti pitemmän aikavälin vertailulukuineen ja muut raportit tilitystietoineen, hinnoittelumuutokset sekä muut ajankohtaiset tiedotteet ovat luettavissa Anelmassa ympäri vuorokauden. Samoin eläinilmoitukset, kuten vasikkatilaukset sekä teurasilmoitukset tehdään kätevästi Anelmassa.

Sonniplus tilat päivittävät vuosittain tilan eläinmäärät ja arvioidun vuosimyynnin sekä vasikkatarpeen sähköiseen tuotantosuunnitelmaan. Kaikki välitysvasikat, jotka toimitetaan tilalle, siirtyvät automaattisesti Anelman eläinvarastoon. Yhdessä Snellmanin kanssa naudankasvattaja asettaa tilallensa tuotantotavoitteet. Päiväkasvu- ja teuraspainotavoitteen pohjalta Anelman eläinvarasto laskee arvioidun teurastusajankohdan erikseen jokaiselle eläimelle.     

MP-sonniplustilojen terveystilanne ja terveydenhuoltosuunnitelma dokumentoidaan Nasevan (www.naseva.fi) kautta. Kaikki MP-nautatilat ovat vakuutettuja salmonellan varalta Snellmanin ryhmävakuutuksella tilan vuosimyyntiä vastaavalla summalla. Vakuutus on tilalle maksuton.